Skip to main content
  • onderzoek voor het ontwikkelen en bijstellen van lokaal beleid;

  • preventie en handhaving om het gebruik van riskante genotmiddelen te ontmoedigen, terug te dringen of te stoppen;

  • nazorg en maatschappelijk herstel van ex-verslaafden en/ of ex-gedetineerden, daklozen en andere kwetsbare doelgroepen.

Indien wenselijk initieert, ontwikkelt en implementeert het Platform zelf activiteiten. De gemeente Katwijk is als subsidieverstrekker direct betrokken bij de activiteiten van het Platform.

¹ De activiteiten van het Platform zijn gebaseerd op samenwerking en het werkmodel ‘Kocon’( Kocon: een Katwijks Model. Platform Verslavingszorg Katwijk. Januari 1999). Dit is geen kant-en-klaar programma, het is een aanpak waarin de drie ontwikkelingsstadia van een vlinder (rups, cocon en vlinder) symbool staan voor de onderdelen preventie, zorg en maatschappelijk herstel. De naam ‘Platform Verslavingszorg Katwijk’ is in 2004 gewijzigd in ‘Platform Kocon’. Dit gebeurde op verzoek van vrijwilligers en deelnemers, omdat zij het vervelend vonden om post te ontvangen met een verwijzing naar verslavingszorg. Bijvoorbeeld de deelnemers van het Project Reïntegratie die een nieuwe start willen maken ná behandeling voor hun verslaving. 

Samenstelling Platform Kocon

De Platformleden komen regelmatig bij elkaar voor afstemming en uitwisseling van signalen vanuit de organisaties. Dit gebeurt maandelijks tijdens de Platformvergadering en in de verschillende project- en werkgroepen. Hans Moolenburgh (huisarts) fungeert als onafhankelijk voorzitter van het Platform. Aan de Platformvergaderingen nemen medewerkers deel van de Politie Eenheid Den Haag, De Brug Midden Nederland, De Binnenvest, Gemeente Katwijk, Brijder Preventie, Stichting Welzijnskwartier, GGZ Rivierduinen, Huisartsen, de WMO-Adviesraad Katwijk en GGD-Hollands Midden.

Overleg, coördinatie en afstemming 

Het overleg, de coördinatie en de afstemming van de activiteiten wordt uitgevoerd door voorzitter (Hans Moolenburgh), vicevoorzitter (Aafke van Rhijn) en de secretaris (Marike van Vels) van het Platform. Zij sturen aan, plannen, vergaderingen, versturen uitnodigingen, stellen verslagen, subsidieaanvragen en activiteitenplannen op en verzorgen de rapportages, publiciteit en correspondentie. Het Platform heeft een kantoor- en vergaderruimte in het voormalige PMT in Katwijk. Het gebruik van deze ruimte staat ook open voor organisaties die gelieerd zijn aan het Platform.

Werkwijze 

Samenwerken betekent informatie uitwisselen, afstemmen, plannen maken, adviezen uitbrengen en natuurlijk regelmatig overleg. Diverse project- en werkgroepen bereiden de activiteiten voor en zorgen voor uitvoering. Op uitnodiging van het Platform nemen ook medewerkers van andere organisaties deel aan de Platformvergaderingen of de werkgroepen, waaronder: vrijwilligers, het CJG Katwijk, Bureau Jeugdzorg Rijnland, Kattuk.nl, de advocatuur, Algemeen Maatschappelijk Werk en de Voedselbank Katwijk. Daarnaast zijn er diverse overleg- en samenwerkingsverbanden met externe organisaties zoals STAP, Trimbos en verschillende universiteiten.

Activiteiten Platform Kocon

Het Platform voert activiteiten uit in overleg met betrokken organisaties en gemeentelijke beleidsafdelingen. Ook vrijwilligers werken hieraan mee, zoals de mentoren van het Project Reïntegratie. Hierbij spelen afstemming met andere activiteiten, de beschikbaarheid en inzet van mensen èn de actualiteit een rol. De voorzitter en de secretaris zorgen voor de coördinatie en terugkoppeling naar het Platform.

Werkgebied

De activiteiten van het Platform Kocon richten zich op de inwoners van de gemeente Katwijk (voor de drie gemeentekernen Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk). Per 1 januari 2019: 65.312 inwoners.

Financiering activiteiten Platform

Stichting Kocon ontvangt subsidie van de gemeente Katwijk en subsidies vanuit de DUMO (Doel Uitkering Maatschappelijke Opvang, via centrumgemeente Leiden². Fondsen en giften worden gebruikt voor extra activiteiten en/of het Noodfonds van Stichting Kocon. Dit Noodfonds voorziet waar mogelijk in financiële hulp bij acute situaties zoals huisuitzettingen. Het gaat veelal om gezinnen die een beroep doen op de Voedselbank Katwijk, het Project Broodnodig of Grip op de Knip Katwijk.

² Vanuit een groot aantal organisaties doen medewerkers mee in de verschillende werk- of projectgroepen van het Platform. Deze (personele) inzet wordt niet apart doorberekend wanneer de eigen organisatie op dit gebied een inspanningsverplichting heeft of duidelijk gebaat is bij deze vorm van samenwerking. Een aantal medewerkers voeren specifieke taken uit voor het Platform; zij zorgen voor de coördinatie, ontwikkeling èn uitvoering van activiteiten. Voor deze aanvullende diensten vanuit de GGD HM, Welzijnskwartier en De Brug ontvangt Kocon subsidie van de gemeente Katwijk. Het Project Reïntegratie ontvangt voor het grootste deel subsidie vanuit de Doeluitkering OGGZ en Ambulante Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang.

Stichting Kocon

De Stichting Kocon is als rechtspersoon van het Platform Kocon verantwoordelijk voor het inhoudelijke en financiële beheer van de subsidiegelden van de gemeente Katwijk en centrumgemeente Leiden. Het bestuur dient ook de aanvragen in voor donaties en financiële ondersteuning vanuit fondsen en sponsors en beheert de giften van organisaties en particulieren. Het bestuur van Stichting Kocon is de formele gesprekspartner van de gemeente Katwijk. Tijdens het reguliere overleg met de wethouder brengen de voorzitter (Nico van der Stel) en de penningmeester (Leen van Rijn) van Stichting Kocon verslag uit over de voortgang en vindt uitwisseling en afstemming plaats.

Stichting Kocon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28095158. Het fiscale nummer is 811897266 .

Het bestuur van Stichting Kocon bestaat uit:

De heer N.C. van der Stel, voorzitter

De heer L.K. van Rijn, penningmeester

De heer G.J.A. Herbrink

De heer J. van der Plas

Adviseurs van het bestuur van de stichting zijn mevr. A. van Rhijn en de heer H.C. Moolenburgh

Ambtelijk secretaris van de stichting is mevr. M.E. van Vels

Het bestuur van Stichting Kocon ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Contact

Voor meer informatie over het Platform Kocon kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Platform Kocon

Callaoweg 1

2223 AS Katwijk

Telefoon 06 – 23 87 89 44

e-mail: info@kocon.nl